Biztonsági adatlap                 a 2015/830 EK rendelet szerint.

UVERAPID 5 kétkomponensű epoxi ragasztó A komponens

1. szakasz              Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:
Kereskedelmi megnevezés:
UVERAPID 5 kétkomponensű epoxi ragasztó A komponens.

1.2  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
ajánlott alkalmazás: általánosan felhasználható kétkomponensű ragasztóanyag;
„ellenjavallt felhasználás”: nem ismeretes.

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Gyártó megnevezése: UVESz, Újpesti Vegyészeti Kft.
cím: H-1153 Budapest, Dal u. 4/b. telefon/ telefax: +36 1 3077-219,
honlap: www.uvesz.hu;
szakértő személy e-mail címe: info@uvesz.hu

1.4  Sürgősségi telefonszám:
UVESz Kft. H-Cs: 9:00-14:00
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
telefonszám: napközben 8-16 h között: 06 1 476 6464, éjjel-nappal hívható szám: 06 80 20 11 99

1. szakasz               A veszély azonosítása

2.1  Az anyag vagy keverék besorolása

A vonatkozó EU-szabályozásban (1272/2008 EK, CLP) meghatározott osztályzás szerint a termék veszélyes keveréknek számít.  Besorolás:

Bőrirrit. 2;                              H315

Bőrszenz.. 1;                          H317

Szemirrit. 2;                            H319

Vízi krónikus 2;                      H411.

2.2.   Címkézési elemek

Megjelölés

Figyelmeztetés:          Figyelem!

Veszélyek:  heveny szem-, bőrirritáció, szenzibilizál; környezeti (vízi) veszély!

Figyelmeztető mondatok:

EUH205        Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

H315             Bőrirritáló hatású.

H317              Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319              Súlyos szemirritációt okoz.

H411              Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P273              Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280              Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352    ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Szükség esetén a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható, majd az öblítés folytatása.

P333+P313    Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

P501              tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

2.3  Egyéb veszélyek: nem ismertek. Expozíciós forgatókönyv a fenti összetevőkre nem szükséges az 1907/2006/EK rendelet 3.(1) cikkének értelmében. Az 1907/2006 EK rendelet XIII mellékletében meghatározott perzisztencia, bioakkumulációs és toxicitási (PBT és a vPvB) adatokat lásd a 12.szakaszban. Felhívjuk ugyanakkor a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

2. szakasz               Összetétel, az összetevőkre vonatkozó információk

(…amelyben szükség szerint vagy csak a 3.1., vagy csak a 3.2. alpontot kell szerepeltetni a 2015/830 EK rendelet szerint)

3.2. Keverékek: a keverék az alább felsorolt veszélyes összetevőket tartalmazza

Veszélyes anyagok

CAS

REACH reg.No.

EU szám (EINECS)

konc.

besorolás

 

biszfenol-A-diglicidil-éter gyanta (mw<=700)

25068-38-6

 

01-2119456619-26-xxxx

500-033-5

>90 %

Bőr irrit.2. H315, Bőrszenz. 1 H317, Szem irrit. 2 H319, Vízi krónikus 2 H411

 

3. szakasz               Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1.1. Elsősegélynyújtás - általános tanácsok: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. A veszélyes területet el kell hagyni. Az elsősegélyt nyújtó személynek gondoskodnia kell saját védelméről: viseljen védőruházatot (lásd 6.1.szakasz), lehetőség szerinti mértékben kerülje az érintkezést a veszélyforrással, a szennyező anyaggal. Öntudatlan embernek tilos bármit adni szájon át. Rosszullét, egészségügyi zavarok vagy kétségek esetén forduljon orvoshoz, felmutatva ezt a biztonsági adatlapot. Az elsősegélynyújtáshoz speciális szer nem szükséges, ellenszer nem ismeretes.

4.1.2. Elsősegélynyújtás belélegzés esetén: Általános körülmények között a termék gőzének belélegzése egészségre nem ártalmas. A esetleges véletlenszerű felmelegedés hatására keletkező gőzök belélegzésekor az érintettet friss levegőre kell vinni és a tünetektől függően orvoshoz kell fordulni. Ha leáll a légzés, gépi lélegeztetés szükséges, oxigén hozzáadással.

4.1.3. Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezéskor: az A komponenssel vagy a komponensek összekevert elegyével történt szennyeződés esetén száraz ruhával törölje le a szennyező anyagot, majd az érintett bőrfelületet szappannal vagy ULTRADERM kéztisztító krémmel és bő langyos vízzel mossa le. Az anyaggal átitatott, szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Rosszullét, vagy egyéb mérgezési tünetek jelentkezésekor azonnal mentőt vagy orvost, lehetőség szerint toxikológust kell hívni, az adatlapot elő kell készíteni.

4.1.4. Elsősegélynyújtás szembekerülés esetén: a nyitott szemhéjú szemet lehetőleg langyos vízzel perceken keresztül alaposan ki kell öblíteni bő vízzel. Szükség esetén azonnal szemorvost kell hívni, az adatlapot elő kell készíteni.

4.1.5. Elsősegélynyújtás lenyelés esetén: bármelyik komponens véletlenszerű szájüregbe jutása esetén a szájat bő vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés, az anyag gyomorba kerülése esetén az érintettet nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz, lehetőség szerint toxikológushoz kell fordulni. Ájult személynek szájon keresztül tilos bármit beadni!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: bőr- és szemirritáció lásd a 2.szakaszt.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs, ill. tüneti kezelés ajánlott.

4. szakasz               Tűzvédelmi intézkedések

Általános tájékoztatás: Az A és B komponensek egyaránt a C tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Oldószert nem tartalmaznak. Éghető anyagok, gyulladási hőmérséklet: 240 ºC felett.

5.1  Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: CO2, oltópor, alkoholálló hab, homok, poroltószer.

Biztonsági okok miatt nem alkalmas tűzoltó anyag: erős vízsugár.

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Toxikus pirolízis termékek, füst, mérgező gőzök és gázok - tűz esetén keletkezhetnek:      
 ammóniagáz, nitrogén-oxidok, szénmonoxid, fenol. Oltóvíz lúgosan reagál.

5.3  Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés: arcvédő (EN 344), légzőberendezés független levegőforrással; a tűz nagyságától függően teljes védelem.          
A kontaminált oltóvíz hivatalos előírások szerinti megsemmisítése. Szennyvízbe engedni nem szabad.

5. szakasz               Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Meg kell akadályozni, hogy az anyag bőrrel érintkezzen, szembe vagy szájba kerüljön. Védőfelszerelést kell viselni, védőkesztyűt (EN 374), védőszemüveget (EN 166), szükség esetén arcvédőt (EN 344) vagy vegyi-védőruházatot és légzőberendezést független levegőforrással.

6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni az anyag –különösen nagyobb mennyiségek- bejutását a felszíni- és talajvízbe, valamint a talajba is: Mindig jól szigetelő, át nem eresztő felületen használja az egyes komponenseket, nagyobb (>1kg) mennyiségekkel történő munka esetén alkalmazzon kármentő tálcát, tartson készenlétben folyadék megkötő anyagot (pl. homok, fűrészpor). Csatornába engedni nem szabad.

6.3  A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Véletlenszerű kiömlés esetén akadályozza meg a szennyező anyag szétterülését akadályok emelésével. A kiömlött anyagot kémiai vagy általános folyadék megkötő anyaggal (homokkal, fűrészporral, stb.) itassa fel (többször), majd a ragadós felületet ULTRADERM pasztával dörzsölje át és forró vízzel (vagy gőzzel) mossa fel. A szennyezett megkötő anyagot a megüresedett csomagolóeszközzel együtt zárt tartályban kell tárolni.

6.4  Hivatkozás más szakaszokra: lásd 8., 12. és 13.szakaszok utasításait!

6. szakasz               Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tartsák be a körültekintő munkavégzés szabályait! (pl. munkavégzés előtt tervezze meg a végrehajtandó lépéseket, készítse elő a szükséges anyagokat, eszközöket! Gondosan adagolja a komponenseket az előírt keverési arányban, ügyelve egyben csak a cél eléréséhez szükséges mennyiségek alkalmazására. Gondosan tisztítsa meg a ragasztani kívánt felületeket! Tartsa tisztán a munkaterületet, s munkaeszközeit! Munkavégzés közben összpontosítson a végzett munkafolyamatra! Ügyeljen, ne jusson ragasztóanyag a környező tárgyakra!) A tubusokat óvatosan kezelje és nyissa ki.. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. Szükség esetén (a ragasztóanyag gőznyomása szobahőmérsékleten elhanyagolható mértékű, egészségre veszélyt nem jelent; amennyiben mégis kellemetlen szagot érez) gondoskodjon kell a helyiség megfelelő (10-40 m3/h/fő, a helyiség térfogatának, ill. a benne tartózkodók számának függvényében) szellőzéséről.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A termék jól szellőző helyen, +10 és +25°C között (fagytól védve), száraz raktárban, az eredeti csomagolásban lezárva (a levegőtől s a különböző komponenseket egymástól elválasztva) tárolandó. Savaktól távol tartandó, kerülni kell érintkezését fémekkel. Ne tárolják folyosón vagy lépcsőházban.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Ragasztás: a ragasztó két komponensét egyenlő súlyarányban kell homogénre keverni, s a ragasztandó, szennyeződéstől megtisztított felületekre felhordani. A ragasztott felületek egymáshoz rögzítése l óra múlva eltávolítható, a teljes kötési idő: 12 óra.

7. szakasz               Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek        

Veszélyes alkotó: biszfenol-A-diglicidil-éter gyanta (MW<=700).
A 2006/121/EK irányelv értelmében munkahelyi határértékek megadása nem szükséges.

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) vagy származtatott minimális hatás szint (DMEL), jósolt nem észlelt hatás koncentráció (PNEC)


DNEL Dolgozó: [mg/m3 és mg/testtömeg kg/nap]

Hosszútávú belélegzéses (szisztémás): 12.3 mg/m3

Rövidtávú belélegzéses (szisztémás): 12.3 mg/m3

Hosszútávú dermális (szisztémás): 8.3 mg/testtömeg kg/nap

Rövidtávú dermális (szisztémás): 8.3 mg/testtömeg kg/nap

DNEL Fogyasztó:

Hosszútávú belélegzéses (szisztémás): 0.75 mg/m3

Rövidtávú belélegzéses (szisztémás): 0.75 mg/m3

Hosszútávú dermális (szisztémás): 3.6 mg/testtömeg kg/nap

Rövidtávú dermális (szisztémás): 3.6 mg/testtömeg kg/nap

Hosszútávú orális (szisztémás): 0.75 mg/testtömeg kg/nap

Rövidtávú orális (szisztémás): 0.75 mg/testtömeg kg/nap

PNEC: [mg/l]

Édesvíz: 0,000614 [mg/l]

Tengervíz: 0,000527 [mg/l]

Időszakos kibocsátás: 0,00017 [mg/l]

Szennyvíztisztító berendezés: 10 [mg/l]

Édesvízi üledék: 0,996 mg/kg száraz tömeg

Tengeri üledék: 0,0996 mg/kg száraz tömeg

Talaj: 0,196 mg/kg száraz tömeg


8.2 Az expozíció ellenőrzése

- Megfelelő műszaki ellenőrzés: nagyobb (>5 kg) mennyiségű ragasztóval történő munkavégzés esetén gondoskodni kell megfelelő (lásd 7.1. pont) szellőztetésről, mely légelszívással vagy általános szellőztetéssel történhet. Könnyen elérhető helyen biztonsági zuhany és szemöblítő berendezés elhelyezése javasolt.

- Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű, biztonsági szemüveg, védőruházat.

- Szemvédelem: személyi védőszemüveg (szorosan záródó, oldalról is védő EN 166); szemmosópohár biztosítandó.

- Bőrvédelem:  védőkesztyű. (nitril EN 374, neoprén EN 374, butilkaucsuk EN 374 - A kiválasztott védőkesztyű áttörési idejének nagyobbnak kell lennie a használati időnél.). Arcvédő (EN 344), munkavédelmi ruha (pl. biztonsági cipő EN 344, csizma EN 347, hosszú ujjú munkaruha)

- Higiéniai intézkedések:  Szembe ne kerüljön. A bőrrel való érintkezést el kell kerülni. Élelmiszertől és italtól távol tartandó. A munkahelyen tilos az evés, az ivás, a dohányzás és élelmiszerek tárolása. Munkahelyi szünetek alkalmával, a munka befejezésekor alapos kézmosás szappannal ajánlott. Az egyes komponensek és a még ki nem keményedett, összekevert ragasztó xilollal / aromás hígítóval, majd langyos, szappanos vízzel lemosható. A ragasztóanyaggal szennyeződött ruházatot vegye le.

- Környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat! A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza, hogy a termék a talajba, felszíni vizekbe vagy a szennyvízbe kerüljön!

8. szakasz               Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Komponens

A

a) külső jellemzők:

sárga, folyékony, viszkózus

b) szag:

gyenge, jellegzetes

c) szagküszöbérték:

nem állnak rendelkezésre adatok

d) pH:

6 - 8

e) olvadáspont/fagyáspont

5°C alatt tárolva kristályosodhat

f) kezdő forráspont és ~tartomány:

320 °C

g) lobbanáspont:

264°C

h) párolgási sebesség :

nem állnak rendelkezésre adatok

i) gyúlékonyság:

C tűzveszélyességi osztály

j) felső/alsó gyulladási határ:

300°C

k) gőznyomás (50 °C ):

< 5 hPa

l) gőzsűrűség:

nem állnak rendelkezésre adatok

m) relatív sűrűség:

1,17

n) oldékonyság:

vízben oldhatatlan, alkoholban gyenge, aromás oldószerekben jó

o) megoszlási hányados n-oktanol/víz:

3,24

p) öngyulladási hőmérséklet:

 

Az anyagok külön-külön nem gyulladnak. A két komponens elegyítésekor meginduló kémiai reakció hőtermelő, a képződő reakcióhő nagy mennyiségek {>(5+5)kg} összekeverése és egy tömbben történő kikeményedése esetén öngyulladást okozhat.

q) bomlási hőmérséklet:

nem állnak rendelkezésre adatok

r) viszkozitás (dinamikai 25 °C-on):

9000-12000 mPa.s

s) robbanásveszély:

nem robbanásveszélyes

t) oxidáló tulajdonságok :

nem oxidáló

9.2. Egyéb információk

1+1 dkg A és B komponens összekeverése esetén, szobahőfokon a keverék 5 percen belül használható ragasztási céllal (fazékidő), ezt követően a komponensek közötti kémiai reakció következtében fokozatosan megszilárdul. Kötési idő 20-25 perc. A ragasztott felület kb. 1 óra múlva önhordó, a ragasztáskor alkalmazott rögzítés eltávolítható, kb. 2 óra múltán csiszolható. Végső mechanikai tulajdonságait 12 óra múltán éri el.  A termék minőségét bontatlan csomagolásban 2 évig megőrzi. A felbontott tubusokat lehetőleg fél éven belül használja fel, száraz, hűvös helyen tárolja, álló helyzetben, zárókupakkal felfelé, más anyagoktól elzártan. Oldószer tartalom:  Mindkét komponens oldószer mentes.

9. szakasz               Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A két komponens célszerűen 1:1 vagy ettől eltérő arányú összekeverését követően kémiai reakció indul be, amely hőtermelő! A keveréket a fazékidőn belül (5 perc) fel kell használni a kívánt felületek ragasztására. A lejátszódó kémiai reakcióban (kötés) melléktermék nem szabadul fel.

A polimerizált, kikeményedett ragasztó nem hordoz veszélyt az egészségre, a környezetre.

10.2. Kémiai stabilitás

Az A és B komponensek +5 és +25° között, külön-külön tárolva stabilak. Gyártás után mért fizikai és kémiai jellemzőiket legalább két évig változás nélkül megtartják. Szakszerű tárolás és kezelés során nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Heves polimerizáció nagyobb (kg) mennyiségek összekeverésekor.

10.4. Kerülendő körülmények

nedvesség, 10°C alatti hőmérséklet

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószerek (pl. szerves peroxidok, nátrium-hipoklorit-oldat), epoxi vegyületek, fémek (pl. réz, alumínium cink), savak (pl. ásványi, szerves) lúgok, aminok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Oxidáló szerek hatására képződő veszélyes bomlástermékek: hidrogénszulfid, kén-oxidok, szén-oxidok, nitrogén-oxidok, salétromsav, ammónia, aldehidek, szénhidrogén gázok.

11. szakasz           Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Nincs mért adat magára a termékre. Az alábbiakban közöljük a veszélyes alkotórészre, a biszfenol-A-diglicidil-éter gyantára (MW<=700) vonatkozó, rendelkezésünkre álló adatokat:

a)    akut toxicitás:
Belélegzés után : LC50 belélegzéses: nem került meghatározásra
Lenyelés után : LD50 orális:  >2000 mg/kg,( Patkány)
Bőrre jutás után : LD50 dermális: >2000 mg/kg,( Nyúl)

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: izgató

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: szembe jutás után izgató szempanaszokat okoz, a szemszövet rendszerint azonban nem károsodik.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
Bőr : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A bőrrel történő tartós/ismétlődő érintkezés esetén zsírtalanítólag hat és dermatitiszt okozhat.
Légutak : Szenzibilizáló hatás nem ismertes.

e) csírasejt—mutagenitás: nem ismertes

f) rákkeltő hatás: nem ismertes

g) reprodukciós toxicitás: nem ismertes

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismertes

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismertes

j) aspirációs veszély: nem ismertes

11.1.5. A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Belélegzés: Belélegezve ártalmas (szobahőmérsékleten, az anyag alacsony gőztenziója következtében, erre csak speciális porlasztásos technológia alkalmazása esetén kerülhet sor), irritációt okozhat. Hevítés hatására gőzt vagy gázt  bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a légutakra.

Lenyelve ártalmas. A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

Bőrrel érintkezés : Az erre érzékenyeknél bőr ekcémát okozhat. Marja a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet, égési sérülést okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Szembe jutás : Marja a szemet. Égési sérülést okoz.

A polimerizált, kikeményedett ragasztó nem hordoz veszélyt az egészségre, a környezetre.

 

12. szakasz           Ökológiai információk         

Nincs mért adat magára a termékre, az alábbiakban a veszélyes alkotórészekre vonatkozó, rendelkezésünkre álló adatokat közöljük:

Veszélyes alkotó: biszfenol-A-diglicidil-éter gyanta (MW<=700), mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Szennyvízbe engedni nem szabad.

12.1 Toxicitás  
Haltoxicitás: LC50: 2 mg/l (96h) (Oncorhynchus mykiss, szivárványos pisztráng),  EC50: 1,8 mg/l (48h) (Daphnia magna); Növekedés gátlási teszt, algán: 11 mg/l (72h) (Scenedesmus capricornutum).

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
A termék biológiailag nem könnyen lebontható. Oxigénigény: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.3 Bioakkumulációs képesség
Biokoncentrációs faktor  (BCF): 31 (alacsony); (cf Araldite2014msds)
Eloszlási koefficiens n-oktanol/víz (log P O/W) : 3,24.

12.4 A talajban való mobilitás: nincs rendelkezésre álló információ.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem osztályozott PBT-anyag (Persistent, Bioaccumulation, Toxic);
Nem osztályozott vPvB-anyag (very Persistent, very Bioaccumulating).

12.6 Egyéb káros hatások: nem ismertek

13. szakasz           Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A fölöslegessé vagy használhatatlanná vált anyagot az alábbi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni (2008/98/EK EPT irányelv; 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékgazdálkodásról; 309/2014. (XII. 11.) Kr. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről; 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 225/2015. (VIII. 7.) Kr. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 442/2012. (XII. 29.) Kr. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól).

Az anyag ártalmatlanításának módjai: Különleges hulladék égetés hatósági engedéllyel arra alkalmas típusú hulladékégető berendezésben. Az elégetés előtti tárolás fém vagy műanyag edényben történjék. A szennyeződött csomagolóanyag a szennyező anyaggal azonos módon kezelendő! Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani, nem szabad háztartási szemétbe dobni! Fokozott figyelmet kell fordítani a talaj szennyeződésének megakadályozására.

EK hulladék azonosító szám (EWC kód):

08 04 10  ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től (:szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai)

15 01 10  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék – a szennyezett csomagolást hulladékégetőben kell megsemmisíteni.

14. szakasz           Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (Közúti / vasúti (ADR/RID) , folyami (ADN/ADNR), tengeri (IMDG), légi (IATA) szállítás)  veszélyes áru.

14.1 UN-szám: 3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (epoxi gyanta)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: 9,
ADR/RID osztályozási kód:  M6, veszély.jelzőszám: 90, alagútkorlátozás (E);
IMDG: EmS szám: F-A, S-F; Category A

14.4  Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek - (ill. lásd 12.szakasz)

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -          

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható

15. szakasz           Szabályozással kapcsolatos információk

A termék tartalmaz nonilfenolt min. 0,1 %-ban, ami a 2003/53/EK irányelv hatálya alá tartozik.
Információk egyes nemzeti veszélyesanyag nyilvántartásokról: a termékben található veszélyes összetevők az alábbi nyilvántartásokban listázottként vagy kivételezettként szerepelnek: USA-TSCA; EU-EINECS, ELINCS, NLP; Kanada-DSL; Ausztrália-AICS; Japán-ENCS; Dél Korea-ECL; Kína-SEPA; Fülöp-szigetek-PICCS.

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Közösségi hatály:

·         A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról – [Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/8 HU 2015.5.29];

·         Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról – [Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/1 HU 2008.12.31.];

· Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről [az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint] és módosításai: a Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.), 253/2011/EU rendelete (2011. március 15.).

Nemzeti hatály:

Munkavédelem:  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; 26/2000. (IX. 30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről; 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizekre veszélyes anyagok köréről; 38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM/-KvVM együttes rendelet a biocid termékekről; 316/2013.(VIII.28.) korm. rendelet a biocid termékek forgalmazásáról;

Szállítás: 2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről; 38/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról;

Hulladék: 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékgazdálkodásról, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről; 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termék mentes a kémiai biztonsági értékelési kötelezettség alól, mivel nem éri el az előírt mennyiségi határértéket.

16. szakasz           Egyéb információk

Rövidítések: akut tox. akut toxicitás;  bőrszenz. bőrszenzibilizáció, repr. reprodukciós;
EWC  European Waste Catalog (Európai hulladékjegyzék: a hulladék azonosító számok ajánlások a termék előrelátható használata esetére; speciális használattól és a felhasználónál adott ártalmatlanítási lehetőségektől függően bizonyos körülmények között a termékhez más hulladék azonosító számok is rendelhetők: 2001/118/EK, 2001/119/EK, 2001/573/EK).

Az ismertetőben szereplő figyelmeztető mondatok:

EUH205     Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

H302          Lenyelve ártalmas.

H312          Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314          Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317          Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319          Súlyos szemirritációt okoz.

H361fd       Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

H400          Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410          Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412          Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ismertetőben szereplő óvintézkedésre vonatkozó mondatok :
P273     Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280     Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező
P301+312  Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
P302+P352           ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel.
P361     Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
                  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P309+P310           expozíció vagy rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
P333+P313           Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501    
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális(-vagy veszélyes)hulladék-gyűjtő helyre               kell vinni.

Változások: A felülvizsgált (13.változat) biztonsági adatlap az előző változathoz (2017. április 12.) képest hatósági útmutatás nyomán változott.

Osztályozás: a keveréket alkotó összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján történt - a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül a (4) pont szerint (lásd http://okbi.hu/page.php?lang=en&trid=5&dz=74, 2015.07.14.).

Adatforrások: a felhasznált alapanyagok biztonsági adatlapjai.

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonságok garantálása. A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos. A felhasználás körülményei azonban hatáskörünkön kívül esnek. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk továbbá a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra, felelősséget az ezekből eredő károkért nem vállalunk.

 Kiállította: UVESZ Kft., Budapest, 2017. június 30.